casos i beneficis

Transformar la comunicació interna

Innovació col·laborativa

Reflexió estratègica participativa

Sostenibilitat col·laborant amb els grups d'interès

Potenciar la col·laboració i coordinació

Startup i estratègia d'aliances per créixer

Casos i beneficis
Integrant els serveis de reflexions estratègiques, suport a coordinadors i equips, i formació amb intel·ligència col·lectiva es facilita suport integral en projectes col·laboratius estratègics i transversals.

A continuació es presenten diferents casos que inclouen una o diverses experiències integrades, per a exposar diferents propòsits, situacions i resultats. Ens han atorgat la seva confiança organitzacions com ASPCAT, IRSICAIXA, FCRI, STENCO, COVIDES, ACCIO, CECOT i Col·legis professionals, i pimes de múltiples sectors empresarials.
 
Reflexió estratègica participativa
Empresa de base tecnològica i científica que ha crescut molt en els darrers anys vol replantejar la seva reflexió estratègica anual. Vol aprofitar el coneixement i experiència de tots els empleats i partners estratègics. Es disposen de diverses propostes estratègiques, però es volen contrastar i explorar junts el seu potencial, dificultats i aplicabilitat. També els diferents escenaris possibles. Es dona suport a l'equip de planificació, amb participació del CEO. Es realitzen vàries sessions presencials i online. També es treballa online amb intel·ligència col·laborativa, per a valorar i prioritzar opcions. Es recull la visió de partners, empleats i equip directiu. S'acompanya amb tallers presencials i online. La reflexió permet involucrar el triple de persones, reduir la dedicació prevista més d'un 25% i introduir un sistema participatiu amb indicadors de procés i resultats, facilitant i millorant decisions clau.
Innovació col·laborativa
Una cooperativa de més de 700 persones impulsa la innovació des del Consell Rector, involucrant socis i empleats. Es plantegen projectes d'innovació en producte i procés, de transformació organitzativa i diversificació de negoci. Són importants els reptes de transformació cultural i digital. Altres reptes són la involucració dels socis, impulsar el sistema d'innovació i l'encaix amb la gestió operativa. S'avalua el sistema i s'identifiquen riscos. El suport va incloure tallers amb participació de directius de les àrees i responsables de projectes, també suport periòdic a la Comissió d'Innovació, especialment en coordinació i avaluació. Simultàniament, es van realitzar processos participatius online amb intel·ligència col·lectiva per a generar propostes de transformació amb projectes transversals. Quant a resultats, destacar la involucració, la sistematització i la introducció de metodologia d'innovació col·laborativa transversal.

Transformar la comunicació interna
Un organisme de l'administració pública amb més de 1.000 empleats es proposa millorar la comunicació interna. Es generen dos equips presencials per a diagnosticar la situació i fer propostes de millora. Un dels equips s'amplia amb un col·lectiu multidisciplinari de 30 persones online, amb persones de diferents responsabilitats, àrees i centres geogràfics diversos. L'equip ampliat té diverses converses online estructurades, identificant problemes, plantejant solucions i madurant propostes. El procés té una durada de tres mesos amb fites parcials quinzenals. S'avaluen els resultats i es fa una presentació col·lectiva a tota l'organització, compartint les millores a introduir. A nivell directiu es reconeix la quantitat i qualitat de les propostes de l'equip ampliat treballant de forma híbrida i transversal amb intel·ligència col·lectiva ha estat significativament millor. També que la durada del projecte s'ha reduït força estalviant-se reunions i actes.

Sostenibilitat col·laborant amb els grups d'interès
Una organització amb alta presència pública desenvolupa el pla de sostenibilitat, implicant les diferents àrees i promovent un equip impulsor amb un coordinador. S'estudien els processos clau de la cadena de valor i el potencial impacte econòmic, social i mediambiental, considerant també aspectes de drets humans, anticorrupció i equitat de gènere. Es facilita suport al coordinador i directiu responsable respecte els  grups d'interès que es vol involucrar, així com en les fases i continguts d'una col·laboració que reforci el lligam i oportunitats mútues amb estratègies compartides. S'identifica online les necessitats i expectatives dels grups d'interès, treballant-ho col·lectivament de forma virtual i amb tallers presencials. Els processos col·laboratius consideren el personal, col·laboradors i proveïdors, comunitat local i seus internacionals. El resultat es concreta en la generació  i selecció d'idees i en l'avaluació conjunta de projectes elaborats per l'equip impulsor. Simultàniament, es realitzen actes implicant  els col·lectius involucrats i posicionant la marca.
Potenciar la col·laboració i coordinació
Una empresa mitjana de serveis a la indústria es planteja potenciar la col·laboració transversal i coordinació entre departaments, aprofitant millor la digitalització i el treball en remot. Es vol una organització més àgil, flexible i col·laborativa, també decisions més ràpides però recollint l'experiència i coneixement del personal. Al projecte, liderat per direcció, hi participen unes 50 persones, implicant l'equip directiu, quadres i coordinadors de projectes. Es facilita suport al coordinador i feedback periòdic a direcció. Les actuacions inclouen entrevistes online en profunditat i posteriorment processos col·laboratius per a identificar les dificultats i projectes que requereixen especial atenció, així com per madurar solucions. L'acompanyament inclou un taller online inicial i una presentació presencial final. El projecte ha permès generar indicadors col·laboratius, identificar obstacles, visualitzar i reconèixer les persones col·laboratives. També introduir nous mètodes de coordinació i accelerar processos de decisió, desenvolupant una cultura participativa, digital i de col·laboració transversal.
Startup i estratègia d'aliances per créixer
Una startup basada en software audiovisual en entorns de salut està redefinint el seu model de negoci per a poder escalar globalment la seva activitat i evolucionar d'un model de projecte a un de serveis en plataforma. Ha superat les primeres fases Seed amb FFF i ha tingut una primera ronda d'inversió amb venture capital. Per afrontar l'escalabilitat pot orientar-se a diferents mercats i segments, aspecte que pot afectar decisivament l'estratègia en tecnologia i, per tant, el model de negoci. A més l'accés a mercat està molt vinculat a determinats partners estratègics, que condicionen la comercialització i marketing, a més de les fires globals. Es dona suport amb mentoring i facilitació al fundador i equip, especialment per a definir l'estratègia d'aliances i segments a prioritzar, recollint les visions de tot l'equip. El suport es complementa amb un taller amb l'equip directiu i experts externs. Es valora especialment la reflexió, focalització i acceleració del suport. Les decisions seran importants per a revisar el model de negoci i la propera ronda de finançament.